Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2014

8955 1210 390
"- Jaka pora roku jest najlepsza na miłość? - Jesień. - Jesteś pewien? Dlaczego jesień? - Jak moknąć to razem, jak marznąć to razem i jak śmiać się i całować, to tylko wśród kolorowych liści. Jesień - czas na miłość. "

— Niewyslowiona

October 19 2014

6105 1c8f
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadivi divi
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować. 
— Freud
Reposted fromhysterie hysterie viamaliwa maliwa

October 07 2014

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Związki bez miłości, miłości bez związków
Reposted fromscorpix scorpix viasamozatrucie samozatrucie
2066 5130 390
Reposted fromlaters laters viasamozatrucie samozatrucie
1202 2362 390
Reposted fromeroth eroth viasamozatrucie samozatrucie

Chwytała językiem z powietrza to, co akurat chciałem, aby powiedziała, to, czego oczekiwałem plus czterdzieści procent więcej, wiedziałem o niej wszystko, a ona i tak była doskonała.

— Jakub Żulczyk "Instytut"
Reposted fromyourtitle yourtitle viajakubzulczyk jakubzulczyk

September 26 2014

3323 1ee8 390
Reposted fromflesz flesz viadivi divi
6865 e55a 390
Reposted fromhollowhd hollowhd viadivi divi
1316 43b7 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viasamozatrucie samozatrucie

September 14 2014

      

September 11 2014

1088 0c71 390
Reposted fromkaiee kaiee viasamozatrucie samozatrucie
7771 b6b4 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl