Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viamaliwa maliwa

January 14 2015

Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram

October 26 2014

1407 e620 390
Reposted fromretaliate retaliate viadivi divi
8663 e16b 390
Reposted frommetadon metadon viadivi divi
0891 0f98 390
Reposted frommisza misza viadivi divi
5277 2a6e 390
Reposted fromkotowate kotowate viadivi divi

October 23 2014

Play fullscreen
Po cichu ciągle wierzę że, nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz by stąd zabrać mnie.
I powiesz mi, wciąż kocham cie.
Wciąż kocham cie.
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasamozatrucie samozatrucie
3055 f882 390
Reposted fromzatora zatora viasamozatrucie samozatrucie

October 19 2014

6105 1c8f
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadivi divi

October 07 2014

2066 5130 390
Reposted fromlaters laters viasamozatrucie samozatrucie
1202 2362 390
Reposted fromeroth eroth viasamozatrucie samozatrucie

September 26 2014

3323 1ee8 390
Reposted fromflesz flesz viadivi divi
6865 e55a 390
Reposted fromhollowhd hollowhd viadivi divi
1316 43b7 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viasamozatrucie samozatrucie

September 11 2014

1088 0c71 390
Reposted fromkaiee kaiee viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl